Prohlášení – souhlas LLBB

Prohlášení účastníka

Stvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní překážka, jež by mi bránila v tomto závodě. Souhlasím s pravidly závodu a prohlašuji tímto, že nezavazuji žádného organizátora k odpovědnosti plynoucí z mojí účasti v závodě a nebudu na žádném z organizátorů sám nebo prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat náhradu škody, či případné újmy na zdraví a majetku způsobenou třetími osobami. Ve znění zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých osobních údajů a to výhradně ke komunikaci s mojí osobou ohledně aktualit týkajících se pouze akce LEDNOVÝ LEDOVÝ BĚH BOHÉMŮ. Po zaplacení příslušné částky na bankovní účet pořadatele nebude tato v případě neúčasti vrácena ani jinak kompenzována.

Stvrzuji, že jsem výše uvedené údaje vyplnil/a podle skutečnosti a nesu za mylně uvedené údaje plnou odpovědnost. V opačném případě souhlasím s vyřazením ze závodu bez náhrad již uhrazených poplatků organizátorovi nebo třetím stranám v platebním procesu zúčastněným. V případě mé neplnoletosti za mne a mé činy odpovídá osoba odpovědná před dovršením mého osmnáctého roku života.

Souhlas se vznikem uměleckých děl (fotografie, video)

Svou účastí na sportovní akci nám udělujete souhlas se vznikem fotografií a videozáznamů Vaši osoby z této akce a dále se zpracováním těchto materiálů dle uvážení autora díla a s užitím k reklamě a propagaci na sociálních sítích, webových stránkách pořadatele, billboardech a dalších umístěních.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svou účastí na naší sportovní akci nám udělujete souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a dále jejich využití ke komunikaci mezi Vaší osobou a pořadatelem či třetí stranou.